20 Cdo 299/2005
Datum rozhodnutí: 28.07.2005
Dotčené předpisy: § 240 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 299/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Františka Ištvánka v exekuční věci oprávněného Svazu č. a m. b. d., proti povinnému Stavebnímu bytovému družstvu mladých P., zastoupenému advokátem, pro 733.029,- Kč, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 73 Nc 470/2004, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. 6. 2004, č.j. 11 Co 484/2004-19, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Oprávněný je povinen zaplatit povinnému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 6.247,50 Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil v odvoláním napadené části, tj. co do zamítnutí návrhu na nařízení exekuce k vydobytí 659.726,- Kč usnesení Okresního soudu Plzeň - město ze dne 30. 3. 2004, č.j. 73 Nc 470/2004-11.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl oprávněný dovoláním.

Povinný navrhl, aby dovolací soud dovolání odmítl.

Dovolání je opožděné.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005, dále jen o.s.ř. ). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o.s.ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu obsahující správné poučení o opravných prostředcích (§ 169 odst. 1 o.s.ř.) doručen oprávněnému 3. 8. 2004. Dovolání odevzdal oprávněný k doručení soudu prvního stupně poště v P. dne 25. 11. 2004 (zásilka R 081488).

Posledním dnem lhůty, v níž mohl oprávněný dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, byl 4. 10. 2004 (pondělí); dovolání však bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o.s.ř.

Nejvyšší soud proto dovolání jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Povinný má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, jež sestávají z odměny za zastupování advokátem v dovolacím řízení, jejíž výši dovolací soud určil podle ustanovení § 1 odst. 1, § 2, § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. a/, bodu 1., § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1, věty první, vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. částkou 5.175,- Kč; součástí nákladů povinného je dále paušální částka náhrady za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 75,- Kč (§ 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Vedle odměny za zastupování a paušální částky náhrad výdajů patří k nákladům, které povinnému v dovolacím řízení vznikly, také částka odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen odvést podle zvláštního právního předpisu, tj. 997,50 Kč (§ 137 odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nebude-li plněno dobrovolně, může účastník podat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

V Brně dne 28. července 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu