20 Cdo 2976/2012
Datum rozhodnutí: 30.10.2012
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 2976/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Pražské energetiky , se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, identifikační číslo osoby 601 93 913, zastoupené Mgr. Jaroslavem Trkovským, advokátem se sídlem v Lounech, Přemyslovců 2027, proti povinnému P. P. , pro 15.301,70 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 Nc 582/2007, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. června 2009, č. j. 25 Co 284/2009-24, ve znění opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. prosince 2009, č. j. 25 Co 284/2009-41, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Shora označeným usnesením městský soud podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 17. 7. 2007, č. j. 14 Nc 582/2007-11, ve znění opravného usnesení ze dne 20. 8. 2009, č. j. 14 Nc 582/2007-29, jímž Obvodní soud pro Prahu 5 nařídil podle vykonatelného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27. 3. 2006, č. j. 11 C 309/2005-117, k vymožení pohledávky oprávněné v částce 15.301,70 Kč včetně nákladů exekuce a nákladů oprávněné, které budou určeny v příkazu k úhradě nákladů exekuce, exekuci na majetek povinného, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. J. G., Exekutorský úřad Praha 6.

Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, v němž současně požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (viz čl. II., bod 12. zákona č. 7/2009 Sb.).

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením ze dne 26. 2. 2010, č. j. Nc 582/2007-52, soud prvního stupně rozhodl, že povinnému se zástupce pro dovolací řízení neustanovuje. Toto usnesení nabylo právní moci dne 30. 9. 2010, lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 30. 11. 2010, dovolatel však nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2012

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu