20 Cdo 2966/2008
Datum rozhodnutí: 18.12.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2966/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Petra Šabaty ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného O. s. b. d. Č. L., proti povinnému Ing. J. C., pro 24.388,- Kč s příslušenstvím, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 24 E 1207/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 29. 3. 2006, č. j. 36 Co 4/2006-73, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 2. 9. 2005, č. j. 24 E 1207/2004-48, jímž Okresní soud v České Lípě nařídil podle svého rozsudku ze dne 25. 6. 2003, č.j. 12 C 106/2003-25, k uspokojení pohledávky 24.388,- Kč s poplatkem z prodlení 2,5 promile denně z částky 24.388,- Kč od 1. 2. 2002 do 31. 12. 2002 v částce 10.093,36 Kč a s poplatkem z prodlení 2,5 promile denně z částky 24.388,- Kč od 1. 1. 2003 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 997,- Kč a pro náklady výkonu rozhodnutí ve výši 490,- Kč výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, která přísluší povinnému od zaměstnavatele F. Č. s., a.s.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný podáním, které je posuzováno podle jeho obsahu dovoláním.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 14. 7. 2006, č. j. 24 E 1207/2004-84, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání.

Výzvě, která mu byla doručena dne 21. 5. 2008, dovolatel nevyhověl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2008JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu