20 Cdo 2950/2013
Datum rozhodnutí: 30.10.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.20 Cdo 2950/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné REDSPARK ASSETS LIMITED , se sídlem Nicosia, Agiou Nikolau 67-69, Kyperská republika, zastoupené JUDr. Petrem Chovančíkem, advokátem se sídlem v Novém Městě, Lannova 2016/8, proti povinné I. B. , pro 5.298,60 Kč, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 43EXE 16381/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 2. 2013, č. j. 12Co 1156/2012-45, takto:

Dovolání se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání proti usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 25. 11. 2011, č. j. 43EXE 16381/2011-22, jímž byla nařízena exekuce na majetek povinné k vymožení pohledávky oprávněné 5.298,60 Kč,- Kč a nákladů předcházejícího řízení v celkové výši 14.500,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny.

Povinná napadla usnesení krajského soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ).

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.), a zároveň proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.). Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. října 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu