20 Cdo 2949/2011
Datum rozhodnutí: 20.09.2011
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.
20 Cdo 2949/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné P. H. proti povinnému Ing. Z. H. , pro 118.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 45 Nc 6929/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. března 2011, č. j. 8 Co 463/2011 - 96, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Shora označeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích potvrdil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 3. 2011, č. j. 45 Nc 6929/2009 - 78, jímž zamítl návrh povinného na zastavení exekuce.

Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 11. 7. 2011, č. j. 45 Nc 6929/2009 - 134, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a odstranil vady dovolání, s poučením, že nebude-li do 30-ti dnů ode dne doručení usnesení soudu dovolání řádně opraveno (doplněno), dovolací soud podání, kterým se zahajuje dovolací řízení, odmítne, resp. nebude-li splněna podmínka zastoupení advokátem, bude dovolací řízení zastaveno, a současně byl poučen o možnosti požádat o ustanovení zástupce pro dovolací řízení; toto usnesení bylo povinnému doručeno dne 18. 7. 2011. Lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 18. 8. 2011 (§ 241b odst. 3 o. s. ř.), avšak dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil, o ustanovení zástupce nepožádal, ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. září 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu