20 Cdo 2921/2008
Datum rozhodnutí: 13.04.2010
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 43 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 2921/2008


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Družstva Machuldova 599 , se sídlem v Praze 4 - Kamýku, Machuldova 599, IČ 256 17 567, zastoupeného JUDr. Karlem Slapničkou, advokátem se sídlem v Praze 9, Ostravská 619, proti povinným 1) J. J ., a 2) Z. J ., oběma zastoupeným JUDr. Jaromírem Mlejnským, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 4, Pod Svahem 1791/6a, vyklizením bytu bez náhrady, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 25609/2006, o dovolání povinných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. června 2007, č. j. 54 Co 424/2006 - 33, takto:
Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným usnesením městský soud potvrdil usnesení ze dne 21. 4. 2006, č. j. 13 Nc 25609/2006 - 6, jímž obvodní soud nařídil podle vykonatelného rozsudku téhož soudu ze dne 1. 12. 2005, č. j. 55 C 86/2005 - 19, exekuci vyklizením bytu č. 16, I. kategorie, o velikosti 3+1 s příslušenstvím v 6. podlaží objektu v Praze 4, Machuldova 599, bez náhrady (výrok I.), a kterým dále pro vymožení nákladů předcházejícího řízení ve výši 5.025,- Kč a pro vymožení nákladů exekuce a nákladů oprávněného, které budou v průběhu řízení stanoveny, nařídil exekuci na majetek povinného č. 1, který plní společně a nerozdílně s povinnou č. 2 (výrok II.), a současně na majetek povinné č. 2, která plní společně a nerozdílně s povinným č. 1 (výrok III.), přičemž provedením exekuce pověřil soudního exekutora Mgr. Otakara Kořínka, Exekutorský úřad Praha 3.

Usnesení odvolacího soudu napadli povinní - aniž byli při tomto úkonu zastoupeni advokátem - podáním ze dne 27. 6. 2007, nazvaným jako odvolání , které je podle svého obsahu dovoláním.

K žádosti povinných jim soud prvního stupně usnesením ze dne 7. 3. 2008, č. j. 13 Nc 25609/2006 - 74, ustanovil zástupcem pro dovolací řízení JUDr. Jaromíra Mlejnského, Ph.D., advokáta se sídlem v Praze 4 - Braník, Pod Svahem 1791/6a, který podáním ze dne 18. 6. 2008, předaným soudu prvního stupně dne 23. 6. 2008, dovolání povinných doplnil.

Nejvyšší soud dospěl po přezkoumání věci k závěru, že dovolání vykazuje nedostatky, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Uvedením údaje o tom, v jakém rozsahu dovolatel rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vymezena kvantitativní stránka přezkumné činnosti dovolacího soudu. Uplatnění dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. předpokládá, že dovolatel popíše (konkretizuje) okolnosti, z nichž usuzuje, že dovolací důvod je dán; ani případný pouhý odkaz na text zákona anebo samotná citace skutkové podstaty některého z dovolacích důvodů uvedených taxativně v ustanovení § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. nestačí. Chybí-li totiž vylíčení okolností, v nichž dovolatel spatřuje naplnění dovolacího důvodu, není v takovém případě (vzhledem k vázanosti dovolacího soudu uplatněným dovolacím důvodem) vymezen obsah přezkumné činnosti dovolacího soudu po stránce kvalitativní a napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak není možné věcně přezkoumat (srov. § 242 odst. 3, věta první, o. s. ř.).

Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti buď z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu, avšak jen do uplynutí dovolací lhůty (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, publikované v Souboru rozhodnutí NS ČR, sv. 23, C 1688). Případná výzva, aby dovolání, které neobsahuje všechny podstatné náležitosti, bylo opraveno nebo doplněno (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 1 o. s. ř.), se po uplynutí této lhůty stává bezpředmětnou. Původně odstranitelné vady dovolání se totiž marným uplynutím propadné (prekluzívní) lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k případnému opožděně podanému doplnění dovolání nemůže přihlížet (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod č. 21).

Vadu podání tedy dovolatel může odstranit jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Protože v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o. s. ř. odmítnout.

Jelikož v projednávané věci dovolání povinných, podané k poštovní přepravě dne 29. 6. 2007, vykazovalo vady a dovolatelé ani při jeho podání nebyli zastoupeni advokátem, vyzval je soud prvního stupně usnesením ze dne 5. 12. 2007, č. j. 13 Nc 25609/2006-47, aby ve lhůtě 10 dnů ode doručení tohoto usnesení doložili, že mají právnické vzdělání, případně aby si pro podání dovolání v této věci zvolili zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu; současně byli povinní poučeni o tom, že mají-li za to, že splňují podmínky pro osvobození od soudních poplatků, mohou navrhnout, aby jim pro podání dovolání byl soudem ustanoven zástupce z řad advokátů. Dále z obsahu spisu vyplývá, že zástupce, který byl povinným k jejich žádosti usnesením soudu prvního stupně ze dne 7. 3. 2008, č. j. 13 Nc 25609/2006 - 74, (jež v tomto výroku nabylo právní moci dne 5. 4. 2008) ustanoven, dovolání doplnil podáním ze dne 18. 6. 2008, předaným soudu prvního stupně dne 23. 6. 2008.

Protože tedy ustanovený zástupce povinných v zákonné lhůtě dvou měsíců od právní moci usnesení soudu prvního stupně ze dne 7. 3. 2008, č. j. 13 Nc 25609/2006 - 74, (tedy do 5. 6. 2008) dříve učiněné podání dovolatelů včas nedoplnil (vady dovolání neodstranil, takže dovolání postrádá náležitosti, důvody dovolání i obsahové vymezení dovolacích důvodů), nelze pro tyto nedostatky dovolání v dovolacím řízení pokračovat. Nejvyšší soud proto vadné dovolání s ohledem na výše uvedené skutečnosti podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl, aniž mohl přihlédnout k doplnění dovolání předanému soudu prvního stupně dne 23. 6. 2008.

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. dubna 2010

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu