20 Cdo 2919/2004
Datum rozhodnutí: 19.04.2005
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2919/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné J. V., zastoupené advokátem, proti povinnému J. V., zastoupenému advokátem, srážkami ze mzdy, pro 9.000.-Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 15 E 829/2003, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31.5.2004, č.j. 12 Co 379/2004-37, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Oprávněná je povinna zaplatit povinnému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 825.- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil ve výroku o odkladu výkonu rozhodnutí usnesení soudu I.stupně; nákladový výrok prvostupňového usnesení změnil tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o odklad výkonu rozhodnutí.

Proti usnesení odvolacího soudu podala oprávněná včasné dovolání, jímž brojí proti správnosti právního posouzení předpokladů odkladu výkonu rozhodnutí, za nesprávný má i nákladový výrok.

Povinný navrhl dovolání oprávněné jako nepřípustné odmítnout.

Dovolání vskutku není přípustné.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští ( § 236 odst. 1 o.s.ř.). Podle § 237 odst. 1 o.s.ř. je dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu a/ jímž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé, b/ jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším usnesení z důvodu vázanosti právním názorem odvolacího soudu, a c/ jímž bylo potvrzeno rozhodnutí rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b/ a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Která z usnesení odvolacího soudu ve věcech výkonu rozhodnutí má zákon za rozhodnutí ve věci samé, je uvedeno v § 238a odst. 1 písm. c/ až g/ o.s.ř Rozhodování o návrhu na odklad výkonu rozhodnutí mezi takovými případy uvedeno není.

Protože dovolání oprávněné směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž občanský soudní řád nepřipouští dovolání, Nejvyšší soud dovolání podle § 243b odst. 5, § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení vychází z ust. § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř.; povinnému vznikly náklady na odměně advokáta ve smyslu § 3 odst. 1 pol.4, § 10 odst. 3, § 12 odst. 1 , § 13 a § 18 vyhl. č. 484/2000Sb. a na náhradě hotových výloh dle § 13 vyhl. č. 177/1996Sb.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19.dubna 2005

JUDr. František I š t v á n e k , v.r.

předseda senátu