20 Cdo 2910/2010
Datum rozhodnutí: 30.11.2010
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 2910/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněného M. Č. , zastoupeného JUDr. Petrem Ritterem, advokátem se sídlem v Olomouci, Riegrova 12, proti povinné PhDr. H. P., pro 16.184,- Kč, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 51 Nc 6830/2007, o dovolání povinné proti usnesení soudního exekutora ze 7. 8. 2009, č. j. 103 Ex 16347/07-48 , takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž soudní exekutor rozhodl o vyloučení movitých věcí z exekuce, podala povinná dovolání.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. nezakládají přípustnost dovolání proto, že rozhodnutí soudního exekutora o vyloučení movitých věcí z exekuce v jejich taxativních výčtech uvedeno není.

Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť rozhodnutí soudního exekutora o vyloučení movitých věcí z exekuce není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu věc sama srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2.12.1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1998 pod č. 61).

Nejvyšší soud proto, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (srov. § 241b odst. 2 věta za středníkem o.s.ř.) bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.), dovolání podle § 243b odst. 5, § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2010

JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r.
předseda senátu