20 Cdo 2898/2006
Datum rozhodnutí: 22.08.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2898/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného P. P., proti povinnému M. H., zastoupenému advokátem, pro úroky z prodlení z částky 208.000,- Kč od 19. 4. 1997 do zaplacení a náklady řízení, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 45 Nc 7247/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci z 8. 11. 2005, č. j. 30 Co 525/2005-14, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí (jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o nařízení exekuce), doručenému mu 2. 12. 2005, podal povinný (zastoupený advokátem na základě plné moci z 13. 1. 2006 /č.l. 18/) tzv. blanketní dovolání (č. l. 17), v němž uvedl pouze, že je do 3 pracovních dnů řádně odůvodní . Dovolání pak doplnil podáním z 15. 2. 2006 (č. l. 19), doručeným osobně okresnímu soudu téhož dne.


Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).


Podle § 241b odst. 3 věty první o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.


Z uvedených ustanovení Nejvyšší soud již v několika rozhodnutích dovodil, že dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř. (uplynulé v daném případě 2. 2. 2006, viz § 240 odst. 1 o. s. ř.), bude dovolacím soudem odmítnuto podle § 43 odst. 2 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3, ročník 2004 pod poř. č. 21, nebo usnesení Nejvyššího soudu z 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 3, ročník 2005 pod poř. č. 31).


Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud podle ustanovení § 43 odst. 2 ve spojení s § 243c o. s. ř. dovolání bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) odmítl.


Dovolání bylo odmítnuto, oprávněnému, jenž by jinak měl podle § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, takové náklady podle obsahu spisu nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.


V Brně dne 22. srpna 2007


JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.


předseda senátu