20 Cdo 2865/2009
Datum rozhodnutí: 30.05.2011
Dotčené předpisy: § 19 předpisu č. 337/1992Sb.
20 Cdo 2865/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Městského úřadu Hranice , se sídlem Pernštejnské náměstí 1, proti povinnému E. V. , pro částku 348,- Kč, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 32 Nc 1697/2008, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci z 30. 3. 2009, č. j. 40 Co 189/2009-13, takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci z 30. 3. 2009, č. j. 40 Co 189/2009-13, se ruší a věc se tomuto soudu vrací k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím krajský soud k odvolání povinného změnil usnesení z 2. 10. 2008, č. j. 32 Nc 1697/2008-5, jímž okresní soud nařídil exekuci, tak, že návrh na její nařízení zamítl s odůvodněním, že exekuční titul není formálně vykonatelný, jelikož byl sice doručen na adresu sídla Městského úřadu Hranice, jež je evidenční adresou povinného, že se však povinný na této adrese fakticky nezdržoval.

V dovolání oprávněný namítá, že k exekuci navržený platební výměr (ukládající místní poplatek za komunální odpad) byl povinnému vedle doručení na adresu jeho trvalého pobytu (ohlašovnu městského úřadu) doručen následně také veřejnou vyhláškou finančního odboru Městského úřadu Hranice z 26. 11. 2007 vyvěšenou na úřední desce městského úřadu od 4. do 20. 12. 2007, a že po stejnou dobu byla veřejná vyhláška zveřejněna také na elektronické úřední desce prostřednictvím webových stránek města Hranic.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30.6.2009 (čl. II Přechodných ustanovení, bod 12, zákona č. 7/2009 Sb.).

Dovolání, přípustné podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 ve spojení s ustanovením § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., je důvodné.

Jelikož vady podle § 229 odst. 1, odst. 2 písm. a/, b/ a odst. 3 o.s.ř., které by řízení činily zmatečným ani jiné vady řízení (§ 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), k nimž je dovolací soud je-li dovolání přípustné povinen přihlédnout z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3, věta druhá, o.s.ř.), v dovolání namítány nejsou a nevyplývají ani z obsahu spisu, a protože jinak je dovolací soud vázán uplatněným dovolacím důvodem včetně jeho obsahového vymezení (§ 242 odst. 3, věta první, o. s. ř.), je předmětem dovolacího přezkumu závěr odvolacího soudu, že k exekuci navržený platební výměr je formálně nevykonatelný.

Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud věc posoudil podle právní normy (a to nejen hmotného práva, ale i a o takový případ jde v souzené věci práva procesního), jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu sice správně určenou nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval (z podřazení skutkového stavu hypotéze normy vyvodil nesprávné závěry o právech a povinnostech účastníků).

Podle § 19 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, není-li správci daně znám pobyt nebo sídlo příjemce, doručí písemnost veřejnou vyhláškou, pokud není ustanoven zástupce podle § 10 odst. 2. Stejně se postupuje i v případě, že se adresát písemnosti na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které ohlásil správci daně, nezdržuje.

Podle § 19 odst. 2 citovaného zákona doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se vyvěsí po dobu 15-ti dnů způsobem v místě obvyklým oznámení o místě uložení písemnosti s jejím přesným označením. Oznámení o uložení písemnosti se vyvěsí jednak v sídle správce daně, jehož písemnost má být příjemci doručena, a jednak v místě příjemcova posledního pobytu nebo sídla. Vyvěšení veřejné vyhlášky zajišťují na dožádání příslušného správce daně orgány obce, které také potvrdí dobu vyvěšení. Poslední den této lhůty se považuje za den doručení.

Jak plyne z obsahu spisu (viz ověřená fotokopie veřejné vyhlášky z 26. 11. 2007 na č. l. 27), bylo oznámení o uložení platebního výměru vyvěšeno od 4. 12. do 20. 12. 2007 na úřední desce městského úřadu.

Protože se odvolací soud jinými způsoby doručení exekučního titulu (než prostřednictvím pošty) nezabýval, je jeho právní posouzení věci neúplné a tedy nesprávné; poněvadž na tomto nesprávném právním posouzení napadené rozhodnutí spočívá, Nejvyšší soud je bez jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.) podle § 234b odst. 2 věty za středníkem o. s. ř. zrušil.

O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto v režimu hlavy VI exekučního řádu.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. května 2011
JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r.
předseda senátu