20 Cdo 2857/2011
Datum rozhodnutí: 24.08.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.20 Cdo 2857/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné K. Š. , zastoupené Mgr. Ing. Bc. Kateřinou Šmejkalovou, bytem v Brně, Preslova 39, proti povinnému Ing. P. K. , pro dlužné výživné ve výši 15.000,- Kč, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 17 E 286/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. března 2011, č. j. 13 Co 21/2011 - 177, takto:

I. Dovolací řízení o dovolání povinného proti výroku usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. března 2011, č. j. 13 Co 21/2011 - 177, pokud jím bylo ve výrocích I. a II. změněno usnesení Okresního soudu Brno-venkov ze dne 13. 10. 2010, č. j. 17 E 286/2010 - 81, se zastavuje ; jinak se dovolání odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Okresní soud Brno-venkov usnesením ze dne 13. 10. 2010, č. j. 17 E 286/2010 - 81, zastavil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného, nařízený usnesením téhož soudu ze dne 9. 6. 2010, č. j. 17 E 286/2010 - 8, ohledně částky 200,- Kč (výrok I.), zamítl návrh povinného, aby výkon rozhodnutí byl zastaven zcela (výrok II.), jakož i návrh povinného na odklad provedení výkonu rozhodnutí (výrok III.); dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu dalších nákladů výkonu rozhodnutí (výrok IV.).

Krajský soud v Brně shora označeným rozhodnutím změnil usnesení soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. tak, že návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí zamítl, ve výrocích III. a IV. jej potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem. Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 (viz čl. II., bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb.).

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 1. 6. 2011, č. j. 17 E 286/2010 - 196, byl povinný vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti shora označenému usnesení odvolacího soudu, a současně byl poučen o tom, že nebude-li do 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Toto usnesení převzal povinný osobně dne 8. 6. 2011, na výzvu soudu prvního stupně však dosud nereagoval.

Z uvedeného vyplývá, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinného proti výroku usnesení odvolacího soudu, pokud jím bylo ve výrocích I. a II. změněno usnesení soudu prvního stupně, podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Dovolání proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž potvrdil výroky III. a IV. usnesení soudu prvního stupně, není přípustné (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. března 2011, sp. zn. 20 Cdo 235/2011). Nejvyšší soud proto dovolání povinného, pokud směřuje proti tomuto výroku, podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž zohledňoval nesplnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť povinný na jejich náhradu nemá právo, a oprávněné v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. srpna 2011

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu