20 Cdo 2848/2013
Datum rozhodnutí: 17.10.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.20 Cdo 2848/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D. v exekuční věci oprávněné Erste Leasing, a. s. (dříve S MORAVA Leasing a. s.) , se sídlem ve Znojmě, Horní náměstí 264/18, identifikační číslo osoby 16325460, zastoupené Mgr. Vlastimilem Šopákem, advokátem se sídlem ve Znojmě, Jana Palacha 954/4, proti povinné P. V. , pro 260 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. ENc 1520/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. dubna 2013, č. j. 12 Co 646/2012-86, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Odůvodnění:

Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení z 12. 9. 2012, č. j. ENc 1520/2003-41, kterým okresní soud zamítl návrh povinné na zastavení exekuce. Ta napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem). Protože přes výzvu soudu dovolatelka vytčený nedostatek ve stanovené 15 denní lhůtě neodstranila (usnesení ze dne 2. 7. 2013, č. j. ENc 1520/2003-110, jí bylo doručeno 12. 7. 2013) a na výzvu soudu nereagovala, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 věty třetí a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. října 2013
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu