20 Cdo 2846/2011
Datum rozhodnutí: 24.08.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.20 Cdo 2846/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné K. Š. , zastoupené Mgr. Ing. Bc. Kateřinou Šmejkalovou, bytem v Brně, Preslova 39, proti povinnému Ing. P. K. , pro dlužné výživné ve výši 15.000,- Kč, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 17 E 286/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. března 2011, č. j. 13 Co 21/2011 - 153, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně rozhodl podle § 27 odst. 2 o. s. ř. tak, že se nepřipouští zastoupení povinného v odvolacím řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 13 Co 21/2011 Ing. J. F. jako obecným zmocněncem.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12., části první zákona č. 7/2009 Sb. o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud nepřipustil zastoupení povinného v odvolacím řízení obecným zmocněncem, nezakládají ustanovení § 238 až § 239 o. s. ř. zcela zjevně, neboť nejde o rozhodnutí v nich vyjmenovaná. Ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. pak upravuje (pozitivně) přípustnost dovolání jen proti těm rozhodnutím, jež jsou rozhodnutími ve věci samé; usnesení, jímž odvolací soud nepřipustil zastoupení povinného v odvolacím řízení obecným zmocněncem, však rozhodnutím ve věci samé není (k pojmu věc sama srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. prosince 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, publikované pod číslem 61/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, případně usnesení téhož soudu ze dne 28. srpna 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 11, ročníku 1997, pod číslem 88).

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť povinný na jejich náhradu nemá právo, a oprávněné v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. srpna 2011

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu