20 Cdo 2818/2011
Datum rozhodnutí: 23.08.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 2818/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti , se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo osoby 000 05 886, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská třída 60, proti povinné N. P. , pro 808,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 55 Nc 23227/2009, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2010, č. j. 15 Co 421/2010 - 35, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Obvodní soud pro Prahu 3 usnesením ze dne 15. 12. 2009, č. j. 55 Nc 23227/2009 - 3, nařídil podle rozhodnutí téhož soudu ze dne 28. 11. 2002, sp. zn. 6 C 288/2002, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 808,- Kč, pro náklady řízení ve výši 3.750,- Kč, k úhradě nákladů exekuce a nákladů oprávněného určených exekutorem v příkaze k úhradě nákladů exekuce, exekuci a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph. D., Exekutorský úřad Praha 5.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 23. 11. 2010, č. j. 15 Co 421/2010 - 35, k odvolání povinné usnesení obvodního soudu potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 23. listopadu 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. srpna 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu