20 Cdo 2814/2010
Datum rozhodnutí: 12.08.2010
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 2814/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Dopravního podniku města Brna, a.s. , se sídlem v Brně, Hlinky 151, okres Brno-město, IČ 255 08 881, zastoupeného Mgr. Ondřejem Adametzem, advokátem se sídlem v Brně, Pekařská 12, proti povinnému M. F. , pro 205,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 105 Nc 2270/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. ledna 2010, č. j. 20 Co 72/2009 - 22, takto:


Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Městský soud v Brně usnesením ze dne 3. 9. 2007, č. j. 105 Nc 2270/2007 - 3, nařídil podle vykonatelného rozhodnutí téhož soudu ze dne 22. 3. 1998, sp. zn. 57 Ro 2151/98, exekuci k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 205,- Kč, nákladů předcházejícího řízení ve výši 560,- Kč, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, jejichž výše bude vyčíslena samostatným rozhodnutím, a jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homolu, Exekutorský úřad Brno-město.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 25. 1. 2010, č. j. 20 Co 72/2009 - 22, k odvolání povinného usnesení městského soudu potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 25. ledna 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.; plná moc pro JUDr. Aloise Deutsche se nevztahovala na zastupování v dovolacím řízení).

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. srpna 2010
JUDr. Olga Puškinová. předsedkyně senátu