20 Cdo 281/2017
Datum rozhodnutí: 24.04.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.20 Cdo 281/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou v exekuční věci oprávněné ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Duhová č. 1/425, identifikační číslo osoby 272 32 433, zastoupené Mgr. Jaroslav Trkovský, advokátem se sídlem v Lounech, náměstí Míru č. 124, proti povinné A. H., S., pro 65 230,38 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 16 EXE 448/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 9. 2014, č. j. 24 Co 327/2014-287, takto:

I. Řízení o dovolání povinné se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 1. 9. 2014, č. j. 24 Co 327/2014-287, potvrdil usnesení ze dne 4. 3. 2014,16 EXE 448/2010-249, kterým Okresní soud v Jičíně zamítl návrh povinné na zastavení exekuce a návrh povinné na odklad exekuce.
Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním a požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Její žádost Okresní soud v Jičíně usnesením ze dne 10. 3. 2015, č. j. 16 EXE 448/2010-353, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 12. 2015, č. j. 24 Co 445/2015-391, zamítl.
Nejvyšší soud nejprve posoudil, zda jsou u žalobkyně splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) a dospěl ve svém rozhodnutí ze dne 4. 4. 2017, č. j. 20 Cdo 538/2017-456 k závěru, že nikoli.
Nadále zůstává nesplněna podmínka povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí. Dovolání nebylo sepsáno advokátem, přitom ze spisu nevyplývá, že by žalobkyně sama měla právnické vzdělání, Nejvyšší soud žalobkyni zástupce pro dovolací řízení rovněž neustanovil a ke zhojení tohoto nedostatku nedošlo ani přes řádnou výzvu soudu (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 4. 2017, č. j. 20 Cdo 281/2017-440), když podáním došlým dovolacímu soud dne 18. 4. 2017 povinná vytčenou vadu neodstranila (pouze reagovala obsahově stejnou žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, o které již bylo rozhodnuto). Nejvyšší soud tedy dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. článek II, bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 139/2015 a článek II., bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 164/2015 Sb.) dále též jen o. s. ř. , zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. dubna 2017 JUDr. Ivana Kudrnová pověřený člen senátu