20 Cdo 2775/99
Datum rozhodnutí: 27.07.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2775/99

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně A. B. proti žalovanému P. V., o určení neplatnosti kupních smluv, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 9 C 87/96, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni sp. zn. 15 Co 308/97" a proti veškerým rozhodnutím Okresního soudu v Klatovech, Krajského soudu v Plzni řešeným od r. 1991-2 v probíhajícím rehabilitačním řízení, na p. J. A.", takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobkyně podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni sp. zn. 15 Co 308/97" a proti veškerým rozhodnutím Okresního soudu v Klatovech, Krajského soudu v Plzni řešeným od r. 1991-2 v probíhajícím rehabilitačním řízení, na p. J. A.", (srov. podání ze dne 1. června 1998, č.l. 138-139), přičemž při podání dovolání nebyla zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle odstavce 2, nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší soud usnesením ze dne 26. června 2000, č.j. 20 Cdo 2775/99-216, doručeným jí 28. června 2000, dovolatelku vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení. Poučil ji rovněž, jak má uvedený nedostatek odstranit, a jelikož jmenovaná uváděla, že na advokáta nemá peníze, a v podání ze dne 8. února 2000 došlém Nejvyššímu soudu 9. února 2000 poukazovala na to, že pobírá starobní důchod ve výši 2.715,-Kč, poskytl jí též poučení o možnosti žádat soud o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Dále dovolatelku upozornil, že nebude-li v určené lhůtě nedostatek povinného zastoupení zhojen nebo nepodá-li v téže lhůtě žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, dovolací řízení zastaví.

Na toto usnesení reagovala dovolatelka podáním ze dne 4. července 2000 došlým Nejvyššímu soudu 7. července 2000, v němž opět podrobně popisuje události, jež podle ní měly vést k nesprávným rozhodnutím ve věci a k jejímu poškození. Do jedné z listin, jež k tomuto podání připojila, je pak dovolatelkou vepsáno, že již nemůže jednat čtvrtého právníka, kterého by opět pan V. a jeho právníci podplatili", aby pracoval k jejímu poškození jako předešlí, s tím, že každý měsíc živoří, právní zastoupení hradit nemůže a právníkům nedůvěřuje, neboť porušují přísahu.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu Nejvyššího soudu do dnešního dne nedošlo, a dovolatelka (přes poučení) nevyužila ani práva žádat o ustanovení zástupce z řad advokátů soud (přesto, že v cit. podání opět poukazuje na svou sociální potřebnost), Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně 27. července 2000

JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová