20 Cdo 2774/2004
Datum rozhodnutí: 30.06.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2774/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Františka Ištvánka v exekuční věci oprávněných a/ P. Ž., a b/ M. Ž., zastoupených advokátem, proti povinným 1/ M. N. a 2/ A. N., o nařízení exekuce, pro 7.025,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 5 Nc 1681/2003, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18.2.2004, č.j. 15 Co 83/2004-22, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil exekuci, podali povinní včas dovolání.

Jelikož nebyli zastoupeni, soud prvního stupně jej opakovaně, naposledy usnesením, doručeným dne 12.11.2004, (mimo jiné) vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů zvolili zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné (jím sepsané) dovolání; dovolatele současně poučil, že nemá-li podání náležitosti řádného dovolání, nemůže být věcně projednáno, a řízení o něm bude zastaveno. Dovolatelé na tuto výzvu neodpověděli.

Z ustanovení § 241 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta (je-li mu ustanoven) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění této podmínky řízení dovolatel - navzdory takovému opatření ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. června 2005

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu