20 Cdo 2771/2004
Datum rozhodnutí: 21.07.2005
Dotčené předpisy:




20 Cdo 2771/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného D. p. h. m. P., a.s., proti povinnému J. K., pro 206,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. E 88/2000, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2004, č.j. 25 Co 41/2004-12, takto:



I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním (označeným jako odvolání) v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 24. 2. 2000, č.j. E 88/2000-3, jímž Okresní soud v Berouně nařídil podle platebního rozkazu téhož soudu ze dne 1. 4. 1998, sp. zn. Ro 304/98, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání), zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst l, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 19. 5. 2004, č.j. E 88/2000-18, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí pro dovolací řízení zvolil zmocněncem advokáta, který dovolání řádně sepíše; zároveň ho poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Dovolatel, jemuž byla výzva doručena 1. 10. 2004, na výzvu neodpověděl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. l o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. l, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. července 2005

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu