20 Cdo 275/2017
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 275/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného R. M. , zastoupeného Mgr. Matejem Dvořákem, advokátem se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Školská č. 69, proti povinné M. T. , zastoupené JUDr. Lucií Kolářovou, advokátkou se sídlem v Praze 3 - Žižkově, Přemyslovská č. 1939/28, pro 2 100 000,- Kč, o návrhu oprávněného na zastavení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 73 EXE 9827/2015, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. října 2016, č. j. 39 Co 355/2016-50, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2016, č. j. 39 Co 355/2016-50, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelkou podáním ze dne 4. 1. 2016 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 2. 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
pověřený člen senátu