20 Cdo 2749/2013
Datum rozhodnutí: 16.10.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 2749/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné JUDr. M. C., proti povinnému M. H. , pro 19.918,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 63 Nc 6190/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 26. 6. 2013, č. j. 36 Co 109/2013-32, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání proti exekučnímu příkazu soudního exekutora Mgr. Kamila Košiny ze dne 20. 11. 2012, č. j. 040 Ex 2445/06-20, jímž soudní exekutor vydal příkaz na nařízení exekuce srážkou z důchodu povinného k vymožení pohledávky oprávněné 19.918,- Kč s příslušenstvím.

Povinný napadl usnesení krajského soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ).

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.), a zároveň proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 16. října 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D. předsedkyně senátu