20 Cdo 2747/2010
Datum rozhodnutí: 28.07.2010
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1,2 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009, § 57 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009, § 50 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
20 Cdo 2747/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněného Magistrátu města Olomouce , se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583/1, proti povinné V. N., za účasti manžela povinné P. N. , pro 500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 50 Nc 5231/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 26. listopadu 2009, č. j. 40 Co 932/2009 - 81, takto:

Dovolání se odmítá . O d ů v o d n ě n í:
Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 21. 7. 2009, č. j. 50 Nc 5231/2007 - 58, povinné nepřiznal osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a současně zamítl její žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok II.).

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 26. 11. 2009, č. j. 40 Co 932/2009 - 81, usnesení okresního soudu ve výroku, jímž jí nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, změnil tak, že povinné osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu přiznal (výrok I.); ve výroku, jímž povinné nebyl ustanoven zástupce z řad advokátů, usnesení okresního soudu potvrdil (výrok II.).

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním ze dne 19. 4. 2010, doručeným osobně téhož dne soudu prvního stupně, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 26. listopadu 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a po přezkoumání věci dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u dovolacího nebo odvolacího soudu.

Podle § 57 odst. 2 o. s. ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Podle § 50 odst. 1 o. s. ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Z obsahu spisu - zejména dokladu o doručení usnesení odvolacího soudu - plyne, že povinné bylo usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 26. listopadu 2009, č. j. 40 Co 932/2009 - 81, doručeno dne 30. 12. 2009 (§ 50 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání proti usnesení odvolacího soudu podala povinná osobně u soudu prvního stupně dne 19. 4. 2010.

V dané věci běžela lhůta k podání dovolání ode dne doručení usnesení odvolacího soudu povinné (nebylo vydáno opravné usnesení), tj. od 30. 12. 2009, a skončila dne 1. 3. 2010 (pondělí). Je tedy zřejmé, že dvouměsíční lhůta dodržena nebyla, neboť dovolání povinné bylo u soudu prvního stupně osobně podáno až dne 19. 4. 2010, a to po marném uplynutí zákonné lhůty k dovolání. Z uvedených důvodů bylo dovolání podle § 243b odst. 5, věty první a § 218a o. s. ř. odmítnuto, aniž soud vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.). Pro úplnost je třeba konstatovat, že i kdyby bylo dovolání povinné podáno včas, bylo by namístě je pro nepřípustnost odmítnout (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2010, č. j. 20 Cdo 1585/2010 - 119).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2010

JUDr. Olga Puškinová , v. r.
předsedkyně senátu