20 Cdo 2741/2013
Datum rozhodnutí: 05.02.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.20 Cdo 2741/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D. v exekuční věci oprávněného Ing. P. B. , zastoupeného JUDr. Lubošem Hádkem, advokátem se sídlem v Železném Brodě, Štefánikova 416, proti povinnému Bc. M. K. , zastoupenému Mgr. Pavlem Pěnkavou, advokátem se sídlem v Ostravě Hrabová, Místecká 329/258, pro 250.000,- Kč s příslušenstvím vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 24 EXE 1792/2013, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 13. 6. 2013, č. j. 35 Co 341/2013-36, takto:

I. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. prosince 2013, č. j. 20 Cdo 2741/2013-57, se ve výroku II. opravuje tak , že výrok II. správně zní:
Oprávněný je povinen zaplatit povinnému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 11.616,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta Mgr. Pavla Pěnkavy.
II. Odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. prosince 2013, č. j. 20 Cdo 2741/2013-57, se opravuje tak, že poslední odstavec na straně tři správně zní:
Nejvyšší soud úspěšnému povinnému přiznal podle § 243c odst. 3, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a 2 a § 146 odst. 3 o. s. ř. náklady, které mu v tomto řízení vznikly za zastoupení advokátem (plátce DPH). Náklady sestávají z odměny advokáta za jeden úkon (sepis vyjádření k dovolání z 22. 8. 2013) podle § 11 odst. 1 písm. k) vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v aktuálním znění, ve výši 9.300,- Kč (§ 2 odst. 1, § 6 odst. 1, § 7 bod 6, § 8 odst. 1 vyhlášky), paušální náhrady hotových výdajů advokáta 300,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky, a náhradě za 21% daň z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o. s. ř.) ve výši 2016,- Kč, tj. celkem 11.616,- Kč .
O d ů v o d n ě n í:
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. prosince 2013, č. j. 20 Cdo 2741/2013-57, je postižen zjevnou nesprávností spočívající v tom, že právnímu zástupci povinného byla přiznána náhrada nákladů bez DPH ve výši 21 %, přestože vykonává advokacii jako společník veřejné obchodní společnosti Friedelová, Milatová, Pěnkava v. o. s., jež je od 1. 4. 2003 registrována jako plátce DPH pod DIČ: 389-26785331.
Podle § 164 o. s. ř. opraví předseda senátu v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci. Nejvyšší soud proto uvedenou chybu v psaní a v počtech ve výroku II. a v příslušné části odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2013, č. j. 20 Cdo 2741/2013-57, opravil způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. února 2014

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.
předsedkyně senátu