20 Cdo 2727/2011
Datum rozhodnutí: 01.09.2011
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 2727/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) nezl. M. M. , b) nezl. L. M. , zast. zákonnou zástupkyní Ing. P. M., proti povinnému Ing. R. M. , zastoupenému JUDr. Tomášem Matouškem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 23, pro výživné, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 27 E 1134/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 4. 4. 2011, č. j. 20 Co 151/2011-30, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud s poukazem na ustanovení § 254 odst. 5 o. s. ř. odmítl odvolání povinného proti usnesení z 11. 1. 2011, č. j. 27 E 1134/2010-11, jímž okresní soud nařídil výkon rozhodnutí, podal povinný dovolání.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle Čl. II Přechodných ustanovení, bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového znění § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2009.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) po 1. 7. 2009 se projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. plyne, že od 1. 7. 2009 již není dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno (anebo odmítnuto podle § 254 odst. 5 o. s. ř., věty za středníkem; z hlediska materiálního jde vlastně o potvrzení) nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání povinného 4. 4. 2011, dovolání proti tomuto rozhodnutí již není přípustné.

Nejvyšší soud proto aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání podle § 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. l a § 146 odst. 3 o.s.ř. (oprávněným, kteří by měli na jejich náhradu právo, v tomto stadiu řízení náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. září 2011
JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r. předseda senátu