20 Cdo 2716/2007
Datum rozhodnutí: 22.08.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2716/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v právní věci žalobce T., a. s., proti žalovanému Ing. J. K., o návrhu žalovaného na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 C 72/98, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 10. 2001, č. j. 16 Co 315/2001-51, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 27. 6. 2001, č. j. 26 C 72/98-42, jímž Okresní soud v Ostravě zamítl návrh žalovaného na obnovu řízení vedeného u téhož soudu pod spisovou značkou 40 C 304/91. Odvolací soud uzavřel, že návrh na obnovu řízení podal žalovaný opožděně a netvrdil důvod obnovy řízení podle ustanovení § 228 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (dále též jen o. s. ř. ).

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný podáním označeným jako odpor , které je podle obsahu (srov. § 41 odst. 2 o. s. ř.) dovoláním.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (část dvanáctá, hlava I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.).

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, 2 o. s. ř.).

Při podání dovolání nebyl žalovaný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 23. 9. 2002, č. j. 26 C 72/98-63, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta; současně ho poučil o možnosti požádat o ustanovení advokáta soudem i o následcích, nebude-li nedostatek povinného zastoupení odstraněn.

Výzvě, která mu byla doručena 10. 10. 2002, dovolatel nevyhověl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c o. s. ř.).

I kdyby ke splnění uvedené podmínky došlo, nemohlo by být dovolání věcně projednáno, neboť je zjevně nepřípustné (srov. § 236 odst. 1, § 237, § 238a a § 239 o. s. ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobci však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 4, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. srpna 2007

JUDr. Pavel K r b e k

předseda senátu