20 Cdo 2710/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 2710/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Italské republiky, zastoupené Velvyslanectvím Italské republiky v České republice , se sídlem v Praze 1, Nerudova 20, právně zastoupené Mgr. Danielem Rejmanem, advokátem se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 3, proti povinným 1) T. V. a 2) V. Š. , zastoupené JUDr. Martou Permanovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 21, pro 2.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 38 Nc 6532/2004, o dovolání druhé povinné proti usnesení Městského soudu v Praze z 27. 2. 2009, č. j. 14 Co 488/2008-257, takto:

Dovolání se zamítá .

Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím městský soud (kromě toho, že ve vztahu k prvnímu povinnému usnesení soudu prvního stupně potvrdil) změnil usnesení z 30. 10. 2008, č. j. 38 Nc 6532/2004-187, jímž obvodní soud ve vztahu k druhé povinné zastavil exekuci, tak, že návrh na její zastavení, odůvodněný promlčením práva ze směnky, zamítl. Své rozhodnutí odůvodnil závěrem, že námitku promlčení plnění ze směnky by povinní mohli úspěšně namítat pouze v nalézacím směnečném řízení, nikoli tedy v řízení exekučním, v němž je titulem notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. V tomto případě je podle městského soudu relevantní pouze to, že notářský zápis obsahuje závazek povinných zaplatit částku 2.000.000,- Kč do 14. 8. 2004; byl-li tedy návrh na nařízení exekuce podán 20. 9. 2004, vymáhaná pohledávka promlčena není.

V dovolání 2. povinná namítá nesprávné právní posouzení věci. Naplnění dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. spatřuje v závěru odvolacího soudu, že v exekučním řízení, v němž je podkladem notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, nelze zohlednit námitku promlčení práva ze směnky, která je podkladem notářského zápisu, a vyjadřuje přesvědčení, že spatřuje-li odvolací soud hmotněprávní nárok ve směnce, měl by současně zkoumat, zda v době vyhlášení rozhodnutí právo oprávněné nezaniklo. Protože oprávněná své právo vyplývající ze směnky před uplynutím tříleté promlčecí doby neuplatnila u soudu, a protože povinná při odvolacím jednání dne 20. 2. 2009 vznesla námitku promlčení, je podle jejího názoru právo promlčeno.

Oprávněná navrhla zamítnutí dovolání.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30.6.2009 (čl. II Přechodných ustanovení, bod 12, zákona č. 7/2009 Sb.).

Dovolání, přípustné podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. d), odst. 2 ve spojení s ustanovením § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., není důvodné.

Jelikož vady podle § 229 odst. 1, odst. 2 písm. a/, b/ a odst. 3 o. s. ř., jež by řízení činily zmatečným, ani jiné vady, které by mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241a odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), k nimž je dovolací soud je-li dovolání přípustné povinen přihlédnout z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3, věta druhá, o. s. ř.), v dovolání namítány nejsou a nevyplývají ani z obsahu spisu, a protože jinak je dovolací soud vázán uplatněným dovolacím důvodem včetně jeho obsahového vymezení (§ 242 odst. 3, věta první, o. s. ř.), je předmětem dovolacího přezkumu závěr odvolacího soudu, že vymáhané právo je-li exekučním titulem notářský zápis se svolením vykonatelnosti, do něhož byl vtělen závazek povinných zaplatit oprávněné částku 2.000.000,- Kč do 14. 8. 2004 promlčeno není.

Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud věc posoudil podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu sice správně určenou nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval (z podřazení skutkového stavu hypotéze normy vyvodil nesprávné závěry o právech a povinnostech účastníků). Tak tomu v daném případě není.

V souzené věci je exekučním titulem notářský zápis z 28. 7. 2004, sp. zn. N 564/2004 NZ 476/2004 sepsaný notářkou Mgr. Alexandrou Červovou, v jehož článku II. se povinní zavázali, že ke dni splatnosti směnky uvedené v článku I. tohoto zápisu, uhradí osobě oprávněné směnečnou pohledávku ve výši 2.000.000,- Kč (jak plyne ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 6, sp. zn. 40 Nc 6531/2004, v řízení týkajícím se týchž účastníků na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi postupitelkou L. R. a postupníkem Italskou republikou připustil vstup nové oprávněné Italské republiky do řízení na místo původní oprávněné L. R.) . V článku I. notářského zápisu je uvedeno, že předmětná směnka z 28. 7. 2004 je splatná 14. 8. 2004. Z uvedeného plyne, že byl-li návrh na nařízení exekuce podán 20. 9. 2004, tedy 37 dní po splatnosti pohledávky, stalo se tak před uplynutím promlčecí lhůty, tudíž včas. Dovozuje-li povinná, že právo vyplývající ze směnky je promlčeno proto, že je oprávněná neuplatnila před uplynutím tříleté promlčecí lhůty u soudu , pak zjevně opomíná, že základní funkcí institutu notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti je právě možnost oprávněného podat návrh na nařízení exekuce, aniž by se předtím musel svého práva domoci v nalézacím řízení, tedy podáním žaloby. Tomuto závěru svědčí i skutečnost, že povinná svou námitku promlčení vznesenou při odvolacím jednání dne 20. 2. 2009 (č. l. 242) odůvodnila argumentem, že právo ze směnky, které se promlčuje ve třech letech, je promlčeno proto, že splatnost směnky nastala 14. 8. 2004 a návrh na zaplacení měl být podán 14. 8. 2007, a že v tomto případě nebylo vůbec v žádném směnečném řízení u soudu uplatněno.

S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že se povinné prostřednictvím uplatněného dovolacího důvodu správnost napadeného rozhodnutí zpochybnit nepodařilo, Nejvyšší soud tedy bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) dovolání jako nedůvodné podle § 243b odst. 2 části věty před středníkem, odst. 6 o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. června 2011

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.
předseda senátu