20 Cdo 269/2011
Datum rozhodnutí: 23.03.2011
Dotčené předpisy: § 238 o. s. ř., § 238a o. s. ř., § 239 o. s. ř.
20 Cdo 269/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 411 97 518, pro doručování Krajská pobočka pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Frýdek-Místek, Na Poříčí 3208, proti povinné TARUS, s. r. o. v likvidaci , se sídlem v Třinci Lyžbicích, Jablunkovská 410, identifikační číslo osoby 646 17 076, pro 10.144,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 27 Nc 7801/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 9. 2010, č. j. 10 Co 562/2010-37, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 19. 5. 2010, č. j. 27 Nc 7801/2008-26, kterým okresní soud zamítl žádost povinné o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Povinná, ač správně poučena o nepřípustnosti takového opravného prostředku, napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. část první, čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb.).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že rozhodnutí, potvrzující usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí žádosti o ustanovení advokáta, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť napadené usnesení není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2005, pod poř. č. 70, usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. března 2011
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r. předsedkyně senátu