20 Cdo 2686/2011
Datum rozhodnutí: 20.09.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř., § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 30.06.200920 Cdo 2686/2011


U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Kaufland Česká republika v.o.s. , se sídlem v Praze 4, Pod Višňovkou 25, identifikační číslo osoby 251 10 161, zastoupené JUDr. Oto Kunzem, advokátem se sídlem v Praze 2, V Tůních 3, proti povinné TRI GROUP PRAHA s.r.o. , se sídlem v Praze 4 - Modřanech, Obchodní náměstí č.p. 51, identifikační číslo osoby 257 79 036, pro vyklizení pozemku, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 66 EXE 3342/2010, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. března 2011, č. j. 12 Co 43/2011 - 45, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Obvodní soudu pro Prahu 4 usnesením ze dne 3. 9. 2010, č. j. 66 EXE 3342/2010 - 11, nařídil podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 2. 2. 2010, č. j. 13 C 168/2007 - 104, exekuci vyklizením části pozemku parc. č. 7498/6 v obci Most, k. ú. Most II o velikosti 25 75 m2 vyznačenou v příloze č. 2 podnájemní smlouvy ze dne 12. 12. 2000, a to odstraněním stánku rychlého občerstvení, který je na něm umístěný , a současně nařídil exekuci na majetek povinného pro vymožení nákladů předcházejícího řízení ve výši 11.025,- Kč a pro vymožení nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny; provedením exekuce pověřil soudní exekutorku JUDr. Marcelu Miklovou, Exekutorský úřad Praha - západ.

Městský soud v Praze k odvolání povinné usnesením ze dne 24. 3. 2011, č. j. 12 Co 43/2011 - 45, usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že návrh oprávněného na nařízení exekuce zamítl, dále nepřiznal povinné náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů a oprávněné uložil zaplatit soudní exekutorce náklady exekuce ve výši 7.800,- Kč. Odvolací soud dospěl k závěru, že v daném případě není exekuční titul (materiálně) vykonatelný, neboť není jednoznačně určena část pozemku, která měla být v exekučním řízení vyklizena.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal oprávněný dovolání, v němž nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu o nevykonatelnosti exekučního titulu. Navrhl, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soud k projednání .

Povinná se v písemném vyjádření k dovolání ztotožnila se závěrem odvolacího soudu o nevykonatelnosti exekučního titulu a navrhla, aby dovolání oprávněného bylo zamítnuto.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 24. března 2011, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání oprávněného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o. s. ř., přičemž náklady povinné vynaložené na sepis vyjádření k dovolání nelze považovat za účelně vynaložené náklady na bránění práva (§ 146 odst. 2, 3 o. s. ř.), když dovolání bylo ze zákona nepřípustné.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. září 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu