20 Cdo 2683/2011
Datum rozhodnutí: 23.08.2011
Dotčené předpisy: § 234c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 2683/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v právní věci žalobce J. H. , o poddlužnické žalobě, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 10 Nc 3201/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. dubna 2009, č. j. 11 Co 270/2009 - 20, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 9. 2. 2009, č. j. 10 Nc 3201/2008 - 8 (jímž okresní soud odmítl podání žalobce došlé soudu dne 27. 12. 2007, jímž se domáhal poddlužnické žaloby , a rozhodl o náhradě nákladů řízení) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 13. 6. 2011, č. j. 10 Nc 3201/2008 - 32, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, s poučením, že nebude-li do 14 dnů ode dne doručení usnesení soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví, a současně byl poučen o možnosti požádat o ustanovení zástupce pro dovolací řízení; toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 22. 6. 2011. Lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 7. 7. 2011 (§ 241b odst. 3 o. s. ř.), avšak dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil, o ustanovení zástupce nepožádal, ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobce nemá na náhradu nákladů právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. srpna 2011

JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu