20 Cdo 268/2009
Datum rozhodnutí: 28.05.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 268/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných 1) R. H. a 2) O. H., zastoupených matkou T. H., proti povinnému J. H., pro výživné, srážkami z příjmu, vedené u Okresního soudu Plzeň město pod sp. zn. 72 E 67/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 3. 2008, č. j. 11 Co 165/2008-13, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 20. 2. 2008, č. j. 72 E 67/2008-2, jímž okresní soud nařídil podle svého rozhodnutí ze dne 27. 11. 2007, č. j. 18 Nc 1307/2004-75, k uspokojení pohledávek na dlužném výživném za dobu od 1. 11. 2007 do 31. 1. 2008 pro každého oprávněného ve výši 3.000,- Kč a pro běžné výživné od 1. 2. 2008 pro každého oprávněného ve výši 1.000,- Kč měsíčně výkon rozhodnutí srážkami z příjmu povinného.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 25. 6. 2008, č. j. 72 E 67/2008-20, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Na výzvu, která mu byla doručena 2. 7. 2008, dovolatel nereagoval.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněným však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. května 2009


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu