20 Cdo 2675/2009
Datum rozhodnutí: 21.07.2009
Dotčené předpisy:





20 Cdo 2675/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné T-M. C. R. a.s., proti povinné A. K., pro částku 6.676,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále, pod sp. zn. 19 Nc 2458/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. listopadu 2008, č.j. 66 Co 1059/2008-17, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s .ř.):


Okresní soud v Bruntále usnesením ze dne 4. 1. 2007, č. j. 19 Nc 2458/2006 - 6, nařídil exekuci na majetek povinné a provedením exekuce pověřil soudního exekutora Mgr. Č. B. Odvolání povinné proti tomuto usnesení Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 28. 11. 2008, č.j. 66 Co 1059/2008-17, odmítl.


Proti tomuto usnesení podala povinná dovolání, aniž by byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Usneseními soudu prvního stupně ze dne 30. 3. 2009, č. j. 19 Nc 2458/2006 - 27, a ze dne 11. 5. 2009, č.j. 19 Nc 2458/2006 29, byla dovolatelka vyzvána, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta s tím, že jinak soud podání odmítne . Dovolatelka však nedostatek zastoupení advokátem neodstranila, a dovolací soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. července 2009





JUDr. Olga P u š k i n o v á, v. r.


předsedkyně senátu