20 Cdo 2671/2010
Datum rozhodnutí: 28.07.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř., § 236 odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 2671/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněné Městské části Praha 3 , se sídlem v Praze 3, Havlíčkovo nám. 9, IČ 00063517, zastoupené JUDr. Františkem Veselým, advokátem se sídlem v Praze 3, Seifertova 17, proti povinným 1) V. B. , zastoupené Mgr. Janem Boučkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Charvátova 11, a 2) F. B. , pro 9.348,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 36 Nc 15120/2008, o dovolání první povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. února 2010, č. j. 29 Co 498/2009 - 32, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 3 usnesením ze dne 30. 6. 2008, č. j. 36 Nc 15120/2008 - 2, nařídil podle vykonatelného rozsudku téhož soudu ze dne 11. 4. 2000, sp. zn. 9 C 405/99, k uspokojení
pohledávky oprávněné ve výši 9.348,- Kč s příslušenstvím a pro náklady oprávněné a náklady exekuce, které budou v průběhu řízení určeny, exekuci na majetek povinného (povinné) a jejím provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. Ingrid Švecovou, Exekutorský úřad pro Prahu 3.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 25. 2. 2010, č. j. 29 Co 498/2009 - 32, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podala první povinná dovolání.

Oprávněná se ve svém písemném vyjádření k dovolání ztotožnila s rozhodnutím odvolacího soudu a navrhla, aby dovolání bylo jako bezdůvodné odmítnuto.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 25. února 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání první povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. července 2010


JUDr. Olga Puškinová , v. r.
předsedkyně senátu