20 Cdo 267/2007
Datum rozhodnutí: 24.07.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 267/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v právní věci žalobkyně M. K., o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 3 Nc 1603/2006, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 27. 10. 2006, č.j. 15 Co 541/2006-15, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení ze dne 14. 7. 2006, č.j. 3 Nc 1603/2006-9, jímž Okresní soud v Táboře dle § 43 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jako o. s. ř. ), odmítl podání žalobkyně, neboť nebylo projednatelné.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním. Jelikož nebyla zastoupena advokátem, soud prvního stupně ji usnesením ze dne 28. 11. 2006, č.j. 3 Nc 1603/2006-20, doručeným dne 8. 12. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 14 dnů zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné (jím sepsané) dovolání; dovolatelku současně poučil o procesních následcích její případné nečinnosti. Dovolatelka na tuto výzvu reagovala podáním ze dne 12. 12. 2006, v němž uvedla, že dovolání nepředložím Nejvyššímu soudu sepsané advokátem .

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o. s. ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o. s. ř. dovolatelka navzdory takovému opatření ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. července 2007

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á

předsedkyně senátu