20 Cdo 2635/2004
Datum rozhodnutí: 24.05.2005
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2635/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., zastoupené advokátkou, proti povinnému J. M., pro 36.900,88 Kč prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. E 2395/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 24. 7. 2003, č.j. 40 Co 359/2003-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 17. 6. 2002, č.j. E 2395/2002-10, jímž Okresní soud v Šumperku nařídil k vymožení pohledávky 36.900,88 Kč výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba (a to bez ohledu, je-li podnikatelem), musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, /dále jen o.s.ř. /).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 29. 4. 2004, č.j. E 2395/2002-45, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň byl poučen o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která byla dovolateli doručena 10. 6. 2004 (za den doručení se považuje třetí den třídenní lhůty stanovené dovolateli k vyzvednutí písemnosti § 46 odst. 2 o.s.ř. ve znění platném do 31. 12. 2004) neodpověděl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. l o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. l, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2005

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu