20 Cdo 2617/2006
Datum rozhodnutí: 18.01.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2617/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. ČR, proti povinnému L. K., pro 52.677,- Kč, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. E 164/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2005, č.j. 24 Co 102/2005-11, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Shora označeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Berouně ze dne 10. 10. 2002, č.j. E 164/2002-2, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.


Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Jelikož nebyl při jeho podání zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 14. 8. 2006, č.j. E 164/2002-32, doručeným dne 17. 8. 2006, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů předložil plnou moc zvoleného právního zástupce a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak bude dovolání odmítnuto (správně zastaveno). Současně jej poučil o možnosti požádat o ustanovení advokáta soudem. Dovolatel však o ustanovení advokáta nepožádal a ani si sám advokáta nezvolil. Vytčený nedostatek tak neodstranil.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.


Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. ledna 2007


JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v.r.


předseda senátu