20 Cdo 2608/2008
Datum rozhodnutí: 18.12.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2608/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněného h. m. P., proti povinnému M. D., pro 300,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 49 Nc 4515/2006, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 8. 2007, č.j. 12 Co 346/2007-20, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 5. 12. 2006, č. j. 49 Nc 4515/2006-3, jímž Obvodní soud pro Prahu 10 nařídil podle rozhodnutí M. p. h. m. P. ze dne 1. 4. 2005, série AB/2000, č., k uspokojení pohledávky 300,- Kč, nákladů exekuce a nákladů oprávněného určených exekutorem v příkazu k úhradě nákladů exekuce na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. M. U., soudního exekutora.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 16. 10. 2007, č.j. 49 Nc 4515/2006-29, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu, jež mu byla doručena 5. 11. 2007, reagoval povinný návrhem na osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce, kterou soud prvního stupně usnesením ze dne 10. 1. 2008, č.j. 49 Nc 4515/2006-51, potvrzeným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2008, č.j. 64 Co 144/2008-67, zamítl. Povinný nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2008JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu