20 Cdo 260/2000
Datum rozhodnutí: 29.06.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 260/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně V. P., a.s., proti žalované T. j. V. p. F.-M., o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 17 C 305/96, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. června 1999, č. j. 9 Co 526/98-109, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným rozsudkem krajský soud změnil rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 1. dubna 1998, č. j. 17 C 305/96-70, tak, že výlučným vlastníkem ve výroku určeného vlečného výtahu určil žalobkyni.

Pravomocný rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná dovoláním, jež posléze, podáním došlým soudu dne 29. června 2000, vzala zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu žalované dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.") zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, u žalobkyně však žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení (podle obsahu spisu) zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2000

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: RomanaŘíčková