20 Cdo 2598/2003
Datum rozhodnutí: 28.01.2004
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY20 Cdo 2598/2003

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města K. H., zastoupeného advokátem, proti povinnému S. Z., pro 33.147,- Kč prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. E 140/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2002, č.j. 20 Co 342, 343/2002-38, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Povinný je povinen zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.620,- Kč.O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 2. 11. 2001, č.j. E 140/2001-19 (ve spojení s doplňujícím usnesením ze dne 9. 7. 2002, č.j. E 140/2001-31), kterým Okresní soud v Kutné Hoře nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 12. 5. 1998, sp. zn. 11 C 65/98, k vydobytí pohledávky ve výši 33.147,- Kč a nákladů řízení nalézacího i exekučního výkon rozhodnutí prodejem označených nemovitostí; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Oprávněné město ve vyjádření považuje dovolání za nedůvodné a současně upozorňuje, že dovolatel není zastoupen advokátem.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývalo, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 15. 7. 2003, č.j. E 140/2001-54, proto okresní soud povinného vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; obsahem usnesení bylo i poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nepředloží-li v určené lhůtě plnou moc advokáta a jím sepsané dovolání.

Na výzvu, která mu byla doručena 22. 7. 2003, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Protože povinný zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, je povinen zaplatit oprávněnému náhradu vynaložených nákladů, které představují odměnu za zastupování advokátem ve výši 2.545,- Kč (§ 1 odst. 2, § 2 odst. 1, 2, § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 12 odst. 1 bod 1., § 14 odst. 1, § 15, § 18 odst. 1, věta první, vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb.) a náhradu hotových výdajů podle § 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve výši 75,- Kč. Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje i na tyto náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2004

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu