20 Cdo 2595/2009
Datum rozhodnutí: 21.07.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2595/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Č. r., jednající prostřednictvím organizační složky státu O. s. v Ú. n. O., proti povinnému K. H., pro pohledávku ve výši 4.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 15 E 1359/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. ledna 2009, č. j. 19 Co 21/2009 - 15, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :


Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 28. 1. 2009, č. j. 19 Co 21/2009 - 15, potvrdil usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 2. 7. 2008, č. j. 15 E 1359/2008 - 2, kterým byl nařízen výkon rozhodnutí podle usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 13. 4. 2007, č. j. 3 T 139/2006, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání, které bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno včas, oprávněnou osobou (účastníkem řízení), dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


V dané věci podal povinný dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo ani tvrzeno, že by měl právnické vzdělání. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 29. 4. 2009, č. j. 15 E 1359/2008 - 19, byl povinný vyzván, aby ve lhůtě 30-ti dnů od doručení tohoto usnesení doložil, že má právnické vzdělání, nebo aby si v téže lhůtě pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a současně byl poučen o tom, že nebude-li do 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doloženo podepsanému soudu, že povinný má právnické vzdělání nebo nebude-li předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví . Toto usnesení bylo povinnému doručeno dne 4. 5. 2009, na výzvu okresního soudu však nereagoval.


Vzhledem k tomu, že dovolatel podal dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem a aniž by doložil, že má právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení odstraněn. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měla dle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo, (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. července 2009


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu