20 Cdo 2586/2006
Datum rozhodnutí: 21.06.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2586/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M. B. F. L., zastoupené advokátem, proti povinné J. S., za účasti manžela povinné J. S., obou zastoupených advokátem, pro 950 283,76 Kč s příslušenstvím, zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 21 E 798/2005, o dovolání povinné a jejího manžela proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2006, č. j. 30 Co 206/2006-50, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Povinná a její manžel jsou povinni do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatit oprávněné na náhradě nákladů dovolacího řízení společně a nerozdílně 5 755,- Kč k rukám advokáta.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud (dovoláním napadeným výrokem) potvrdil usnesení ze dne 31. 10. 2005, č. j. 21 E 798/2005-15, kterým okresní soud nařídil podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2004, č. j. 13 Cm 146/2000-34, výkon rozhodnutí. Povinná a její manžel podali proti označenému rozhodnutí krajského soudu dovolání, které vzali podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 29. 5. 2007 v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.


Oprávněné vzniklo podle § 234b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Ty spočívají v částce 4 760,- Kč, představující odměnu za zastoupení advokátem (§ 1 odst. 1, § 2 odst. 1, § 3 odst. 1 bod 6. a § 12 odst. 1 písm. a/ bod 1. vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění do 31. 8. 2006), sníženou dále o 50 % podle § 14 odst. 1 a § 15 a o dalších 50 % podle § 18 odst. l vyhlášky, a v částce 75,- Kč paušální náhrady podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění do 31. 8. 2006. K nákladům řízení patří také daň z přidané hodnoty ve výši 920,- Kč, kterou je právní zástupce oprávněné povinen z odměny a náhrady odvést (§ 137 odst. 3 o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.


V Brně dne 21. června 2007

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.


předsedkyně senátu