20 Cdo 2580/2004
Datum rozhodnutí: 23.11.2005
Dotčené předpisy: § 71 odst. 3 předpisu č. 71/1967Sb., § 243d odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2580/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné T-M. C. R., a. s., proti povinnému P. N., za účasti manželky povinného P. N., pro 7.355,80 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 E 551/2000, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2003, č.j. 10 Co 1147/2003-38, takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2003, č.j. 10 Co 1147/2003-38, a usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 6. 1. 2003, č.j. 50 E 551/2000-22, se zrušují a věc se okresnímu soudu vrací k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 6. 1. 2003, č.j. 50 E 551/2000-22, kterým Okresní soud v Ostravě zastavil podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí (nařízený podle rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR - Českého telekomunikačního úřadu ze dne 29. 4. 1999, č.j. 251034/99-6381-VI. výpr., k vydobytí pohledávky 7.355,80 Kč s 15 % úroky od 8. 1. 1999 do zaplacení usnesením ze dne 24. 5. 2000, č.j. 50 E 551/2000-5). Odvolací soud uzavřel, že rozhodnutí, jehož výkon byl nařízen (§ 274 písm. e/ o.s.ř.), se stalo vykonatelným dne 8. 6. 1999, kdy povinnému uplynula lhůta k plnění. Protože rozhodnutí správního orgánu lze vykonat jen ve lhůtě uvedené v § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 71/1967 Sb. ), a jelikož tato lhůta uplynula, aniž byl výkon realizován, není možné v exekuci pokračovat.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla oprávněná dovoláním, jímž namítá nesprávné právní posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Oproti soudům obou stupňů prosazuje, že ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., upravující zánik možnosti právo vymoci výkonem rozhodnutí (nikoli tedy prekluzi práva), nemůže být v řízení o výkon rozhodnutí použito, jestliže vykonávané správní rozhodnutí přiznává právo soukromoprávní povahy vyplývající ze závazkového právního vztahu (právo na zaplacení telekomunikačních úhrad), jehož promlčecí doba je upravena zvláštním právním předpisem (§ 387 a násl. obch. zák.). Navrhla proto, aby dovolací soud rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (viz čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb.).

Dovolání je ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c), odst. 3, § 238a odst. 1 písm. d), odst. 2 o.s.ř. přípustné (a rovněž důvodné), protože odvolací soud své rozhodnutí založil na dosud obecně přijímaném výkladu ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., jenž však byl v případech, o který jde i v dané věci radikálně změněn usnesením ze dne 16. 2. 2005, sp. zn. 31 Cdo 1966/2004, uveřejněném v časopise Soudní judikatura 5/2005 pod č. 82. Velký senát Nejvyššího soudu v citovaném rozhodnutí, na něž dovolací soud v plném rozsahu odkazuje, uzavřel, že při soudním výkonu rozhodnutí správního úřadu, kterým bylo oprávněnému přiznáno právo, jež podle příslušných hmotněprávních ustanovení podléhá promlčení, se ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb. nepoužije.

Za této situace nelze dovodit, že napadené rozhodnutí je správné, a proto je Nejvyšší soud, včetně rozhodnutí soudu prvního stupně, pro něž platí výše uvedené důvody obdobně, zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, část věty za středníkem, odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).

Soudy nižších stupňů jsou vázány právním názorem vysloveným shora (§ 243d odst. 1, věta první, o.s.ř.).

V novém rozhodnutí o věci rozhodne soud i o nákladech dovolacího řízení (§ 243d odst. 1, věta druhá, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. listopadu 2005

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu