20 Cdo 258/2012
Datum rozhodnutí: 23.02.2012
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 258/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné DEBTINVEST LIMITED , se sídlem 33 Porter Road, P.O.Box 3169 PMB 103, Road Town, Britské panenské ostrovy, registrační číslo 609191, zastoupené Mgr. Ing. Danielem Zejdou, advokátem se sídlem v Praze 1, Týn 1049/3, adresa pro doručování: Zámecká 20, 702 00 Ostrava, proti povinnému K. P. , pro 13.627,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 51 Nc 5326/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. března 2011, č. j. 40 Co 250/2011 - 60, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 19. 1. 2011, č. j. 51 Nc 5326/2009 - 46, zamítl návrh povinného (doručený soudu dne 2. 9. 2010) na zastavení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 27. 4. 2009, č. j. 51 Nc 5326/2009 - 9, z důvodu daného ustanovením § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř. (výrok I.) a zastavil fázi řízení o návrhu povinného na zastavení exekuce z důvodu daného ustanovením § 290 odst. 1 o. s. ř. (výrok II.).

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesení okresního soudu potvrdil.

Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. 6. 2011, č. j. 51 Nc 5326/2009 - 74, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, s poučením, že nebude-li do 20-ti dnů ode dne doručení usnesení soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení zastaveno, a současně byl poučen o možnosti požádat o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením ze dne 14. 7. 2011, č. j. 51 Nc 5326/2009 - 96, okresní soud žádost povinného o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl. Toto usnesení ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 26. 8. 2011, č. j. 40 Co 651/2011 - 101, nabylo právní moci dne 3. 10. 2011; lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 5. 12. 2011, avšak dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil a ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. února 2012
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu