20 Cdo 2571/2011
Datum rozhodnutí: 23.08.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 237 o. s. ř., § 238 o. s. ř., § 238a o. s. ř., § 239 o. s. ř.
20 Cdo 2571/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné T Mobile Czech Republic , a.s. , se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, identifikační číslo osoby 64949681, proti povinnému P. N. , pro 47.791,50 Kč, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 51 Nc 8382/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 27. 10. 2010, č. j. 40 Co 871/2010-65, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud usnesením ze dne 18. 8. 2010, č. j. 51 Nc 8382/2008-60, rozhodl, že se fáze řízení o žádosti povinného o osvobození od soudních poplatků ze dne 6. 8. 2010 zastavuje (výrok I) a že se žádost povinného o ustanovení zástupce z řad advokátů ze dne 6. 8. 2010 zamítá (výrok II).

Krajský soud napadeným rozhodnutím usnesení okresního soudu v napadeném výroku II, pokud povinnému nebyl ustanoven zástupce z řad advokátů, potvrdil.

Povinný podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání.

Dovolání není přípustné (tak byl povinný odvolacím soudem také poučen).

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Přípustnost dovolání proti usnesením upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Dovolání proti rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně o zamítnutí žádosti o ustanovení advokáta, není přípustné. Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 odst. 1 a 2 o. s. ř. dovolání přípustné není, neboť se nejedná o žádný ze zde taxativně vyjmenovaných případů. Dovolání není přípustné ani podle § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť nejde o rozhodnutí ve věci samé (k pojmu věc sama srov. též usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 61/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, případně usnesení téhož soudu z 28. srpna 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 11, ročník 1997 pod č. 88).

Nejvyšší soud připomíná, že již usnesením ze dne 7. 2. 2011, č. j. 20 Cdo 4899/2010, odmítl dovolání povinného proti usnesení ze dne 29. 12. 2009, č. j. 40 Co 1031/2009-28, kterým odvolací soud rovněž potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 13. 10. 2009, č. j. 51 Nc 8382/2008-24, v napadené části výroku, kterým nebyl povinnému ustanoven zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší soud proto dovolání aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) odmítl podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. srpna 2011

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.
předsedkyně senátu