20 Cdo 2569/2006
Datum rozhodnutí: 12.04.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2569/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné M. p. s. s., a. s., proti povinným 1) M. S., 2) P. S., a 3) M. P., pro 75 869,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 7 Nc 2597/2005, o dovolání povinné 3) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2006, č. j. 23 Co 248/2006-31, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Rakovníku ze dne 29. 6. 2005, č.j. 7 Nc 2597/2005-10, ve spojení s opravným usnesením ze dne 1. 3. 2006, č.j. 7 Nc 2597/2005-16 (kterým okresní soud nařídil exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. M. S., soudního exekutora), podala povinná 3) dovolání.


Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná 3) byla právnicky vzdělána, soud jí usnesením ze dne 3. 8. 2006, č.j. 7 Nc 2597/2005-36, doručeným jí 8. 8. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň jí poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Na výzvu odpověděla dovolatelka podáním došlým soudu dne 25. 8. 2006, v němž vylíčila svou sociální a finanční situaci, která jí podle jejího názoru brání zvolit si advokáta; o ustanovení advokáta podle § 30 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), nepožádala a ani poté vytčený nedostatek neodstranila.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř., plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.


O nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. dubna 2007


JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.


předsedkyně senátu