20 Cdo 2549/2004
Datum rozhodnutí: 25.01.2005
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2549/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného K., spol. s r.o., zastoupeného advokátem, proti povinnému P. L., zastoupenému advokátkou, pro 55.568,- Kč, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 29 Nc 140/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. února 2004, č.j. 10 Co 210/2004-22, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil v napadeném rozsahu (odstavce I, II a III výroku) usnesení ze dne 14.3.2003, č.j. 29 Nc 140/2003-5, kterým Okresní soud v Opavě nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 16.4.1996, sp.zn. Ro 554/96, k uspokojení pohledávky 55.568,- Kč, nákladů nalézacího řízení a nákladů exekuce, které budou vyčísleny, exekuci, jejím provedením pověřil JUDr. A. D., exekutora se sídlem exekutorského úřadu v J., a stanovil, v jakém rozsahu povinný nesmí nakládat se svým majetkem.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl dovoláním povinný. Uvedl v něm, že protože usnesením odvolacího soudu soud potvrzuje usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí a napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam, je dovolání přípustné podle ustanovení § 238a odst. l písm. c/ o.s.ř. a § 237 odst. l písm. c/. Toto dovolání je podáno z důvodu podle § 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř., neboť rozhodnutí spočívá na nesprávném posouzení věci . Navrhl, aby dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu a soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Oprávněný ve vyjádření k dovolání navrhl dovolání zamítnout, neboť návrh na nařízení exekuce byl podán na základě vykonatelného rozhodnutí a o existenci pohledávky a právu oprávněného na její vydobytí není pochyb.

Podle ustanovení § 43 odst. 2, věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), které platí i pro řízení u dovolacího soudu (§ 243c odst. 1 o.s.ř.), není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne.

Podle ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) v dovolání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř., dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Ve shodě s výše uvedeným bylo možno v projednávané věci dovolání doplnit o dovolací důvody, pro něž se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jen do uplynutí dovolací lhůty. Protože dovolatel byl zastoupen advokátkou, které bylo usnesení odvolacího soudu doručeno 22.4.2004, lhůta k doplnění dovolání uplynula dnem 22.6.2004 (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Jestliže téhož dne bylo teprve soudu prvního stupně doručeno dovolání, jež neobsahovalo sdělení konkrétních okolnosti, z nichž se usuzuje, že dovolací důvod je dán (pouhý odkaz na text zákona sám o sobě nestačí), nemohl již soud prvního stupně dovolatele vyzvat, aby dovolání o uvedení dovolacího důvodu doplnil. Marným uplynutím lhůty uvedené v § 241b odst. 3 o.s.ř. se tak vady dovolání stály vadami neodstranitelnými. Nejvyšší soud proto vadné dovolání podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.6.2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod č. 21).

Pokud ostatně přípustnost dovolání může zakládat toliko ustanovení § 237 odst. l písm. c/ ve spojení s § 238a odst. l písm. c/, odst. 2 o.s.ř., chybí současně kritérium přezkumu (§ 242 odst. 3, věta první, o.s.ř.), jež vylučuje přijetí závěru o zásadním významu rozhodnutí po stránce právní; i se zřetelem k tomu je namístě dovolání odmítnout (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).

O nákladech, jež oprávněnému vznikly v dovolacím řízení, rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. l zákona č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Brně dne 25. ledna 2005

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu