20 Cdo 2545/2012
Datum rozhodnutí: 25.09.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř., § 236 odst. 1 o. s. ř.20 Cdo 2545/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného D. R. , zastoupeného Mgr. Pavlem Bobkem, advokátem se sídlem v Praze 6, Muchova 9/223, proti povinnému V. R. , pro 94.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 28 EXE 10114/2011, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. dubna 2012, č. j. 23 Co 183/2012 - 35, takto:
Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud Praha-východ usnesením ze dne 9. 12. 2011, č. j. 28 EXE 10114/2011 - 18, nařídil podle vykonatelného rozhodnutí téhož soudu ze dne 26. 6. 2007, č. j. 30 Nc 187/2007 - 34, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 3.500,- Kč (dlužné výživné za měsíc červen 2011), pro běžné výživné ve výši 3.500,- Kč měsíčně předem vždy k 15. dni v běžném kalendářním měsíci, počínaje měsícem července 2011, a pro náklady exekuce a náklady oprávněného, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci (výrok I.) a jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň-město (výrok IV.), zamítl návrh na nařízení exekuce tam specifikovaných dlužných úroků z prodlení (výrok II.) a zastavil řízení o nařízení exekuce v částce 94.000,- Kč (výrok III.).

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 12. 4. 2012, č. j. 23 Co 183/2012 - 35, usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku II. potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal oprávněný dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 12. dubna 2012, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání oprávněného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2012

JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu