20 Cdo 2544/2007
Datum rozhodnutí: 03.09.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2544/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné K. H. DT, a. s., se sídlem

proti povinnému J. F., pro 48 857,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 16248/2002, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2006, č.j. 17 Co 327/2006-76, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 16. 8. 2006, č.j. 13 Nc 16248/2002-66, jímž obvodní soud podle ustanovení § 241b odst. 1 a § 208 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), odmítl jeho dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 12. 2005, č.j. 28 Co 509/2005-50, jako opožděné.

Dovolání je opožděné.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, o.s.ř.). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout

(§ 240 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o.s.ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu obsahující správné poučení o dovolání povinnému doručen 24. 11. 2006. Dovolání bylo odevzdáno na poště k doručení Nejvyššímu soudu dne 19. 3. 2007 (zásilka R 064686).

Posledním dnem lhůty, v níž mohl povinný dovolání podat u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, byl čtvrtek 25. 1. 2007; dovolání však bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o.s.ř.

Nejvyšší soud proto dovolání, jež navíc směřuje proti rozhodnutí, proti kterému není dovolání přípustné, jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř.; oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. září 2007

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu