20 Cdo 2538/2005
Datum rozhodnutí: 14.12.2005
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2538/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republice Okresního soudu v Rakovníku, proti povinnému E. Š., zastoupeného advokátkou, srážkami z důchodu, pro 1.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 2 E 334/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. srpna 2003, č. j. 24 Co 322/2003-13, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí srážkami z důchodu povinného, maje zato, že námitky předložené povinným nejsou důvodné.

Podle § 240 odst. 1 o.s.ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (jak výslovně uvedl v poučení soud odvolací). Zmeškání lhůty k podání dovolání nelze prominout, lhůta je však zachována, bylo-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o.s.ř.). Pouze v případě nesprávného, neúplného nebo chybějícího poučení je možno podat dovolání do čtyř měsíců od doručení (§ 240 odst. 3 o.s.ř.).

Ze spisu se podává (viz doručenku připojenou k č.l. 14 verte spisu), že usnesení odvolacího soudu bylo povinnému doručeno dne 16. září 2003 (viz poštovní obálka tvořící č.l. 2 spisu Nc 1749/2003); posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání (§ 57 odst. 2 o.s.ř.) bylo proto pondělí 17. listopadu 2003. Dovolání podané na poštu až v úterý 18. listopadu 2003 je tedy opožděné, neboť vady poučení předpokládané ustanovením § 240 odst. 3 o.s.ř. se z napadeného rozhodnutí nepodávají.

Nejvyššímu soudu proto nezbývá, nežli dovolání povinného jako opožděné odmítnout (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, však ve stadiu dovolacího řízení žádné prokazatelné náklady (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. prosince 2005

JUDr. František I š t v á n e k , v. r.

předseda senátu