20 Cdo 2510/2006
Datum rozhodnutí: 25.07.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2510/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška, v exekuční věci oprávněných a) P. V., a b) Ing. J. M., zastoupených advokátkou, proti povinnému P. P., pro 15.197,50 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. Nc 1453/2002, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2005, č. j. 25 Co 64/2005-14, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v záhlaví citovaným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 3. 2. 2003, č. j. Nc 1453/2002-7, jímž obvodní soud nařídil podle rozsudku Okresního soudu Praha - západ ze dne 17. 7. 2000, č. j. 4 C 575/97-137, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 3. 7. 2001, č. j. 22 Co 222/2001-168, k vydobytí pohledávky oprávněného a) ve výši 3.030,- Kč a pohledávky oprávněného b) ve výši 12.167,50 Kč, včetně nákladů exekuce a nákladů oprávněných, které budou určeny v průběhu řízení, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný, aniž by byl zákonným způsobem zastoupen, dovoláním a současně navrhl, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven zástupcem advokát.


Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zák. č. 59/2005 Sb., dále jen o. s. ř. ).


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o. s. ř.).


Usnesením ze dne 4. 8. 2005, č. j. Nc 1453/2002-28, potvrzeným k odvolání povinného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2005, č. j. 16 Co 447/2005-36, soud prvního stupně nevyhověl žádosti povinného o ustanovení zástupce z řad advokátů (§ 30 o. s. ř.).


Usnesením ze dne 29. 3. 2006, č. j. Nc 1453/2002-38, pak soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.


Na výzvu, která mu byla doručena 19. 4. 2006, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. července 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu