20 Cdo 2508/2006
Datum rozhodnutí: 15.03.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2508/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné Š. A. a.s., zastoupené advokátkou, proti povinné B., s.r.o., zastoupené advokátkou, pro 900.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 25 Nc 12136/2003, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2006, č.j. 55 Co 544/2004-34, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím městský soud změnil usnesení ze dne 6. 11. 2003, č.j. 25 Nc 12136/2003-5a (kterým obvodní soud nařídil podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2003, č.j. 15 Cm 73/2003-22, exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. D. K., soudní exekutorku), tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl a oprávněné uložil povinnost zaplatit soudní exekutorce na nákladech exekuce 5.492,- Kč a povinné na nákladech odvolacího řízení 23.260,- Kč.


Pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu napadla oprávněná dovoláním směřujícím pouze do výroku o její povinnosti nahradit povinné náklady odvolacího řízení.


Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb., dále jen o.s.ř. ).


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.


Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť usnesení o nákladech řízení není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 1, ročník 2003 pod č. 4).


Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.


Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť oprávněná na jejich náhradu právo nemá a povinné v této fázi řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně, dne 15. března 2007

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.


předsedkyně senátu